defr


Dikkrich était 2016 "Centre de Promesse" de Télévie. Les Dikkricher Veräiner étaient opgeruff ginn Suen ze sammelen pour le combat géint de Kriibs ze ënnerstëtzen.

De Sektioun vu Gaart à Heem huet tandis que deene 9 Méint a disparu au cours d’activités cachées 3 400 € zesummekritt wéi Donën Vu Pour Téléviedag le 23. Abrëll est étroitement liée à la délégation du Comité des Schecks de 3.500 € iwwerreecht.

Aller en haut