defr

Air autour du tunnel d’Enn vum ...

Air autour du tunnel d’Enn vum ... Léif Klenggäertner, Dëst Joer ass keent ewéi déi aner, dat hu mer tout fixe, au Veräinsliewenass ellen un Matleedank commence.

J'ai une longue semaine de coups, j'ai regardé du vieux Télé, j'ai été commandé par Iessenheem, j'ai en fait de la haine mer et vill Zäit fir ze kachen. C'était une autre fois c'était beau à nouveau, un ech huelen un, je geet et wéi mir: Haus a Gaartwaren après ni sou tiptop an der Rei! Apparemment, un lot différent de consommation d’eau est allé à d’Luucht. Est-ce que dat d’Dréchent an der Schold ou déi villAktivitéite mam Kärcher?

Aucun nom de mousse de protection stricte ass elo Luucht um Enn vum tunnel ze gesinn, lues alues ​​come mer rëm an de Genoss vun onse Fräiheeten, mir ginn d’Hope netop, vlaicht awer après Enn Summer-Ufank Hierscht tight kleng vacancy.

Onse Comité huet six awer s'ennuie au filet de Tëschenzäit. J'ai eu toutes les réunions de l'exécutif de la Ligue iwwer Internet, lorsque och nëmmemat de Presidente vun de Regionalkommissiounen, bien de tout le Comité kréie mernet op Skype , bien daté hei déi lit le journal virun le cul vacant, déplie l'éditorial Haut e bësscheméi laang. Ech wëll Iech dofir fir d’éischt autour de Lafenden, venez à duerno awer och op2 Feierlechkeete, déi fir ons Klenggäertner sens extrêmement lourd, nämlechMammendag le jour de la fête nationale.

• Le congrès de De Jores a échoué, un statut de mat onse conforme au net me domat. Firdatt mer ons anwer d’Rei kënne sëtzen, me propose Iech, e reng administrative congress eemol ne doit pas la grande vacance dezehalen. Eh bien faites wuel ou selon les règles de distance, respectez le sens, géife mer Iech bid, nommez un délégué, alors vous pourrez alors tout d’Stëmme ver ärer Sektioun peut ofginn. Selon moi, le mélange Lëtzebuerg amgaang, esou e grousse Sall le montre. Il est probable que le journal de l'association dohi keng méi kënnt, kritt Der är Invitatioun iwwerMail, à l'exception de deene puer, déi selon keng Mailadress hunn, déi kréien se op Pabeier.

• Le Joresrapport ass awer fäerdeg, tous Sektioun kritt en Exemplaire vérifié, également par courrier, souwäit dat méiglech ass. Le notaire crée selon les statuts, madéi mettrait alors esou séier wéi méiglech op ons sur le site Internet, ce qui pourrait être le principe de la conversion en proche Asbl am Hierscht ofstëmmen. D'Statute selwerstëmme mer puis Joer prochain au congrès • J'ai du sens houfreg drop, datt eng 20 Sektioune au loueur dësjareger Assemblée générale de Schrëtt gemat hunn, six constitués en Asze ze. Tight Reianerer avait fait SARScov19 e Stréch duerch d’Rechnung, un espoir que le prochain Joer viendra après.

• Malheureusement, les «Dag vun der oppener Gaardepäertchen» ont mangé de leurs propres causes d’origine. Je regrette dat, eh bien deen Dag e moment fixe sur notre Joreskalennerass, ma et ass simplement méi wichteg, ons membres net a Gefor ze bréngen ....

Je fais le prochain communiqué de presse Deeg e, fir datt mer och déi PersounenMe je fais le prochain communiqué de presse Deeg e, fir datt mer och déi Persounenerreechen, déi vlaicht ons le journal de l'association net sou genee liesen. Mir soenawer de Gäertner, déi all Joer matmaachen, och dëst Joer en décke Merci a mir freeënons lo schonn op dat next Joer, as they rëm dobäi.

• Le bureau d’Onse était vide depuis des semaines, ons Mataarbechter hunn hir Aarbechtvun doheem de Gemaach. J'étais awer ëmmer iwwer Telefon zeerreechen. Zënter dat ablaabt ass, si mer rëm do, awer nëmmen hallefdaags. Mirroden Iech dofir, ier non divulgué qui vient autour du bureau. Et ass méi sécher, eRendez-vous mam Véronique, Ben ou Monette ze maachen quand eppes vunhinne a besoin.

• Divers hunn ons vech Iech tombent opmier due, datt et am "GardenCenter +" pour le moment keng pour cent op Akeef gëtt. L'entreprise était dirigée par la firme iwwerholl ginn, à laquelle le chef souhaitait venir. Mirsinn de moment amgaang, mat hinnen ze negocier ... donc affaire à suivre.

• D'Beschäfter vum Verband selwerhalen six à nouveau et le contrat mat derLigue, chez hinne gëtt et nach ëmmer étroitement membres Reduktioun fir ons.

• Mir hunn ons memberrees selon net ofgesot, well de Reesbüro selon net weess, que ce soit seka sinn ou net. D'Décisioun doit tomber la semaine prochaine, da kréien déiPersoune Bescheed, déi six ugemellt hunn.

• Je sens amgaang, ons Informatik ëmzestellen, ons sur les capacités de stockage zeéreereneren.I aurait alors d’Méiglechkeet, ar archives, ar statuts to ar reglements, ou même contradiction de localisation mat de Gemenge fir Iech ze stockéieren.Mir sense after net complètement souwäit, Je m'occuperai de Lafenden.

Lo awer conclut avec la commémoration administrative, loosse mer elo, après que toutes les mamans du pays ont commémoré, bien le 14 juin, une location de vacances. Ons Liga a échoué car éischesMammendagsfeier à Lëtzebuerg, ma dëst Joer sinn der wuel vill vun dëseFeieren an de Sektiounen ont échoué. Mammendag limite six donc op den enke Familljekrees, je pense besonnesch un déi vill Mammen, déi eleng sinn, sur les autres semaines leschte net vill vun hirer Famill an location Frënn spirit hunn. Je souhaite à toutes les mamans du petit pays du 14 juin et Dag plein de Freed.

Virun e par semaine a doud vun onsem laangjäregen Haut Protecteur, le Grand Duc Jean six ans. Les célébrations nationales ont mangé pendant quelques semaines, wuel keng sou eng Megaparty gi wéi soss Joren à ochdat. Moi en tant que ligue sti wéi ëmmertrei à la famille au grand cœur de Google, un mir si frou, datt si a mir récemment plein de libertés de klenge Prënz Charel wëllkomm heeschen.

Léif Klenggäertner, cet éditorial au cul riche, long, insolite, semé aux vrais hommes et femmes d’op d’Spill! Et war ons awer en Uleies, Iechalles ze rapporte à Iech ze haben, que moi ons net vumVirus ënnerkréie loossen, un virun de piètre intérêt. Oubliez le net, diable un site Internet do op ons, faites tomber sinn d’Verbandsaktualitéitenëmmer.

C’est un été un grand succès au Gaart wënschenech Iech au numéro du Comité.


Martine V2

Dr. Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

Aller en haut